GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

NÄTVERK OCH ARBETSGRUPPER

Mötesdagar för nätverken och grupperna

  • Mötesdagar 2017PDF

Nätverk
Leds av UC (Utbildningschefsnätverket), rapporterar till UC
och har syftesparagraf som är godkänd av UC.

Arbetsgrupp
Tillsätts av UC och eller ett nätverk för viss specifik uppgift
och med ett tidsbegränsat uppdrag.

GR-grupp
Här inbjuder GR Utbildning intresserade kommuner att delta i ett idé- och erfarenhetsutbyte och inom gruppen utse en ordförande.

Personuppgiftslagen
De personer som återfinns i GR Utbildnings nätverk
och arbetsgrupper har lämnat sitt samtycke

Regionalpolitiska utbildningsmål
Utbildningsgruppens förslag till kvalitativa och kvantitativa mål för det livslånga lärandet tar sin utgångspunkt i en vision för framtidens lärprocesser. Målen antogs av GR:s Förbundsstyrelse i november 2001.

Samverkansavtal /Interkommunala ersättningar:
Samverkansavtal eller andra överenskommelser finns för samtliga skolformer från förskola till och med vuxenutbildning inom regionen.

Uppföljning, Utvärdering & Utveckling, U3
Här finns ett omfattande statistiskt material som redovisar regionens utbildningsverksamhet med bl.a. diagram beskrivande samtliga skolformer, samt kommunvisa diagram över grund- och gymnasieskola.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund