GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Uppföljning, Utvärdering & Utveckling, U3

Genom Göteborgsregionens (GR) verksamhet kring uppföljning och utvärdering på utbildningsområdet ges förutsättningar för ett mer intensivt kvalitetsarbete.

Regiongemensamma enkäter 2017

Sedan 2011 har tolv av GR:s kommuner genomfört en regiongemensam elevenkät. I enkäten får elever från åk 2, 5 och 8 i grundskolan, samt år 2 på gymnasiet svara på frågor gällande trivsel och trygghet, delaktighet och inflytande, skolmiljö, kunskap och lärande samt bemötande. I de årskurser där fritidshem finns att tillgå berör frågorna även dessa. Kommunerna har möjlighet att lägga till frågor, årskurser och föräldrar om de så önskar.

Vårdnadshavare inom förskola och pedagogisk omsorg

Skol- och årskursspecifika rapporter per kommun 2017

25 000 vårdnadshavare om förskola/familjedaghem
För första gången har GR-kommunerna genomfört en regiongemensam
enkät till vårdnadshavare inom förskola och familjedaghem.

DIGITALT VERKTYG FÖR ANTAGNINGSSTATISTIK

GR Utbildning, Gymnasieantagningen, erbjuder ett digitalt statistikverktyg som ger tillgång till regional och lokal antagningsstatistik. Verktyget ger kommun och gymnasieskola underlag för bland annat utbildningsplanering och dimensionering via tillgången till regional sökande-, antagnings- och behörighetsstatistik gällande samtliga grund- och gymnasieskolor inom GR. Statistiken är dynamisk och går att ses ur sex olika perspektiv; gymnasiekommun, gymnasieskola, gymnasieprogram, inriktning, elevkommun samt avlämnande skola. Genom att göra val i verktyget kan perspektiven kombineras och analyseras. Det går att jämföra olika val över tid.

För att få tillgång till verktyget krävs en licens och att ett personligt användarid upprättas. Ansökan om användarid och licens finner du nedan.
Licensen är förenad med viss kostnad, vilken anges i ansökan

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund