GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nya lärdomar sprids när Plug In 2.0 går in i slutfas

Under fem år har projektet Plug In arbetat för att minska studiavbrotten och få fler unga att fullfölja gymnasiet . När fortsättningsprojektet Plug In 2.0 nu går mot sitt slut ska resultat och lärdomar från både lokal och nationell nivå summeras och spridas.

Nästan en fjärdedel av Sveriges gymnasieelever fullföljer inte sin utbildning på fyra år. Lite mer än var tionde niondeklassare saknar behörighet för att ens komma in på gymnasiet.

Genom sin medverkan i Plug In har åtta av GR:s kommuner arbetat för att utveckla arbetssätt och metoder som kan förändra dessa siffror.

Kommunerna har utifrån lokala nulägesanalyser startat delprojekt som alla har arbetat på olika sätt, men mot samma mål – att minska studieavbrotten och få fler unga att fullfölja gymnasiet.

Delprojekten har pågått under ett till två år och har utgått från de fem framgångsfaktorer som togs fram under Plug Ins första omgång: bemötande, samverkan, koll och uppföljning, flexibilitet och indivdcentrerat arbetssätt.

Delprojektens fokus har sträckt sig från relationellt arbete med syfte att stärka elevers skolanknytning, till implementering av organisations- och strukturförändringar för att bättre möta målgruppens behov. Många av delprojekten i GR har fokuserat på att utveckla skolans organisation och arbete med mottagande och etablering av nyanlända elever. I juni avslutades samtliga delprojekt och de har sedan helt eller delvis implementerats i ordinarie verksamhet.

Från Göteborgsregionen har följande kommuner deltagit i projektet: Alingsås, Göteborg, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Härryda, Stenungsund och Partille. På Plug In:s digitala kunskapsnav PlugInnovationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information om av vad kommunerna arbetat med och om vilka lärdomar som framkommit i deras slutrapporter.

Under hösten sker arbetet med att sammanställa, analysera och sprida resultaten från Plug In 2.0 i regionen. Det kommer att ske både genom digitala sammanställningar och genom spridningskonferenser. Datum för dessa konferenser meddelas under hösten.

Fakta om projektet
Plug In 2.0 ägs av Sveriges kommuner och landsting och drivs i samarbete med åtta regioner. Projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden. Under hela projekttiden har Pedagogiskt Centrum, GR utbildning haft en central roll, både genom övergripande projektledning och på lokal nivå. Medarbetare från Pedagogiskt Centrum driver idag verksamheten i det nationella kunskapsnavet PlugInnovation

Kontaktperson på GR: 
Sofia Reimer

Senast uppdaterad: 2017-09-01 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund