GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Uppföljning, Utvärdering & Utveckling, U3

Genom Göteborgsregionens (GR) verksamhet kring uppföljning och utvärdering på utbildningsområdet ges förutsättningar för ett mer intensivt kvalitetsarbete.

Regiongemensamma enkäter 2018

Sedan 2011 har tolv av GR:s kommuner genomfört en regiongemensam elevenkät. I enkäten får elever från åk 2, 5 och 8 i grundskolan, samt år 2 på gymnasiet svara på frågor gällande trivsel och trygghet, delaktighet och inflytande, skolmiljö, kunskap och lärande samt bemötande. I de årskurser där fritidshem finns att tillgå berör frågorna även dessa. Kommunerna har möjlighet att lägga till frågor, årskurser och föräldrar om de så önskar.

Vårdnadshavare inom förskola och pedagogisk omsorg 2017

Skol- och årskursspecifika rapporter per kommun 2018

94 % av eleverna i årskurs 5 tror att de kan nå målen i skolan
Under fem veckor i februari-mars svarade ca 20 000 elever på den regiongemensamma elevenkäten.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund